REGULAMIN KONKURSU

E773 Kot

§1. Wstęp

1.1. Organizatorem konkursu (zwanego
dalej „Konkursem”) jest firma Embis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego
w Poznaniu, pod numerem KRS 0000528401,  numer identyfikacji podatkowej
(NIP) 7781427115, REGON 300058013 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Zasady Konkursu reguluje w
całości niniejszy regulamin.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs
nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i
grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie o grach hazardowych.

1.4.Regulamin wchodzi w życie w
momentem rozpoczęcia ogłoszenia naboru do konkursu opiniotwórczego pt. „Kot” i ustaje w chwili jego
zakończenia.

1.5. Konkurs prowadzony jest na
terytorium Polski.

1.6. Konkurs przebiegał będzie w
trakcie trwania spotkania opiniotwórczego w terminie 24.05-02.06.2022.

1.7. Warunkiem przystąpienia do
Konkursu:

– jest wyrażenie zgody na udział w konkursie
w tym zgody, że część przebiegu konkursu będzie rejestrowana za pomocą urządzeń
audiowizualnych (np. kamera, eyetracker ) oraz utrwalana na trwałym nośniku. Przebieg  spotkania jest nagrywany na urządzeniu
cyfrowym w celu analizy wyników spotkania. Nagranie to nie może być
wykorzystane w celach komercyjnych, nie może być upubliczniane i
rozpowszechniane. Powyższe nagranie będzie udostępnione upoważnionym
przedstawicielom zleceniodawcy badania w celu analizy wyników spotkania

– udzieleniu poprawnych odpowiedzi
przez uczestnika Konkursu na wszystkie pytania kwestionariuszowe,

– udzielenie odpowiedzi na pytania
zawarte w ankiecie konkursowej,

– wykonania zadania konkursowego
podczas spotkania.

§2. Uczestnicy

 2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba
fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt.2. 2
poniżej, spełniająca określone kryteria konkursowe.

2.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być
pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub
 w innym stosunku prawnym, do którego
stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin
wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.  Pracownicy branż: reklama marketing, public
relations, badania rynku, opinii publicznej, socjologia, psychologia, praca w
mediach, dziennikarstwo. Osoby uczestniczące w konkursach opiniotwórczych w
ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 2.3.Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 2.4.Przystąpienie do Konkursu jest
jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

§3. Zasady
Konkursu

 3.1 Podstawowym warunkiem uczestnictwa w
Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w konkursie opiniotwórczym
oraz udzieleniu odpowiedzi uczestnika na wszystkie pytania konkursowe.

3.2. Aby zakwalifikować się do
właściwej części Konkursu konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na
pytania zawarte w ankiecie konkursowej.

3.3. Zadanie
konkursowe polega na wyrażeniu własnej opinii o charakterze niestandardowym,
niepowtarzalnym i twórczym na temat będący przedmiotem konkursu, opinie będzie
oceniać jury składające się z przedstawicieli organizatora.

3.4. Odpowiedzi na pytania i wyrażone
opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie
przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych,
rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub
wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby opisana historia w jakikolwiek sposób
nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w
szczególności uczucia religijne.

 

§4. Rozwiązanie
Konkursu i Nagrody

4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty
przez powołaną przez Organizatora Komisję.

4.2. Komisja dokona rozstrzygnięcia
Konkursu w siedzibie Organizatora, w terminie zakończenia konkursu.

4.3. Nagrody będą przekazane osobiście
lub na konto bankowe Uczestnika w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.

4.4. Organizator przewiduje przyznanie
uczestnikom konkursu 18 nagród w wysokości 111 zł.

4.5. Przychód uzyskany z tytułu
Nagrody określonej w punkcie 4.4 Regulaminu uzyskanej w ramach Konkursu podlega
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art.30
ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrodę pieniężną,
laureaci konkursu otrzymają po potrąceniu kwoty zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 10%, który Spółka jako płatnik odprowadza do Urzędu
Skarbowego.

4.6. Płatnikiem wskazanego powyżej
podatku jest Organizator.

4.7. Informacje o Zwycięzcach Konkursu
zostaną przekazane bezpośrednio Uczestnikom, osobiście lub drogą mailową.

4.8. Nagroda zostanie przekazana gotówką
za potwierdzeniem odbioru lub na podany numer konta.

§5. Dane Osobowe

5.1. Przystąpienie do udziału w
Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora, w celach związanych z organizacją Konkursu. Zgoda
taka może zostać w każdym czasie odwołana przez Uczestnika, poprzez wysłanie
oświadczenia o odwołaniu zgody na adres e-mail: rodo@embis.com.pl, przy czym
odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Odwołanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Konkursie.

5.2. Organizator informuje, iż:

a) administratorem danych osobowych
przekazywanych przez Uczestników jest Embis Spółka
 z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą przy ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań; NIP 778 142
71 15

b) kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych: rodo@embis.com.pl

c) dane osobowe Uczestników
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody
Uczestnika wyrażonej poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie;

d) odbiorcami danych osobowych będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty, z którymi Organizator
współpracuje przy organizacji Konkursu;

e) dane osobowe przechowywane będą
przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z organizacji
Konkursu;

f) Uczestnik ma prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych;

 g) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h) podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w
Konkursie.

 5.3. Jednocześnie, w zgłoszeniu konkursowym
Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych. Wyżej wymieniona zgoda jest dobrowolna i może być w każdym
czasie odwołana.

§ 6. Postępowanie
Reklamacyjne

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące
Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
na adres siedziby Organizatora.

7.2. Reklamacje należy wysłać listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później
niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod
uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym
terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po
terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko,
dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika,
pod rygorem jej nieważności.

7.3. Reklamacje rozpatrywane będą
przez Komisję Konkursową.

7.4. Komisja rozpatrywać będzie
reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7.5. Komisja rozpatrzy reklamację w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma
decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§7. Postanowienia
Końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo
weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym
regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator
może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych
danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu
zamieszkania lub zameldowania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich
przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do
odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego
prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do
Organizatora.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo
do niedopuszczenia uczestnika do udziału w Konkursie.

8.3. Organizator zastrzega, że nie
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec.

8.4. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie,
 w szczególności pocztę, firmy świadczące
usługi kurierskie oraz podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym
zapewniające dostęp do sieci Internet.

8.5. Niniejszy regulamin wchodzi w
życie z dniem 24.05.2022 r.

8.6. Uczestnik nie może przenieść praw
i obowiązków wynikających z udziału w Konkursie na osobę trzecią.

8.7. Postanowienia niniejszego
regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

8.8 Niniejszy regulamin jest
udostępniony na stronie organizatora www.embis.com.pl/konkursy.

8.9. Wszelkie spory związane z
Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Organizatora.

8.10. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.