REGULAMIN KONKURSU

E670 Barbakan

§1. Wstęp

1.1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Embis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego
w Poznaniu, pod numerem KRS 0000528401,  numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7781427115, REGON 300058013 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Zasady Konkursu reguluje w całości niniejszy regulamin.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie o grach hazardowych.

1.4.Regulamin wchodzi w życie w momentem rozpoczęcia ogłoszenia naboru do konkursu opiniotwórczego pt. „Barbakan” i ustaje w chwili jego zakończenia.

1.5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.

1.6. Konkurs przebiegał będzie w trakcie trwania spotkania opiniotwórczego w terminie 09.09.2021.

1.7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu:

– jest wyrażenie zgody na udział w konkursie w tym zgody, że część przebiegu konkursu będzie rejestrowana za pomocą urządzeń audiowizualnych (np. kamera, eyetracker ) oraz utrwalana na trwałym nośniku. Przebieg  spotkania jest nagrywany na urządzeniu cyfrowym w celu analizy wyników spotkania. Nagranie to nie może być wykorzystane w celach komercyjnych, nie może być upubliczniane i rozpowszechniane. Powyższe nagranie będzie udostępnione upoważnionym przedstawicielom zleceniodawcy badania w celu analizy wyników spotkania

– udzieleniu poprawnych odpowiedzi przez uczestnika Konkursu na wszystkie pytania kwestionariuszowe,

– udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie konkursowej,

– wykonania zadania konkursowego podczas spotkania.

§2. Uczestnicy

 2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt.2. 2 poniżej, spełniająca określone kryteria konkursowe.

2.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub
 w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.  Pracownicy branż: reklama marketing, public relations, badania rynku, opinii publicznej, socjologia, psychologia, praca w mediach, dziennikarstwo. Osoby uczestniczące w konkursach opiniotwórczych w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 2.4.Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

§3. Zasady Konkursu

 3.1 Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w konkursie opiniotwórczym oraz udzieleniu odpowiedzi uczestnika na wszystkie pytania konkursowe.

3.2. Aby zakwalifikować się do właściwej części Konkursu konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie konkursowej.

3.3. Zadanie konkursowe polega na wyrażeniu własnej opinii o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym i twórczym na temat będący przedmiotem konkursu, opinie będzie oceniać jury składające się z przedstawicieli organizatora.

3.4. Odpowiedzi na pytania i wyrażone opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby opisana historia w jakikolwiek sposób nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

 

§4. Rozwiązanie Konkursu i Nagrody

4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.

4.2. Komisja dokona rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie Organizatora, w terminie zakończenia konkursu.

4.3. Nagrody będą przekazane osobiście lub na konto bankowe Uczestnika w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.

4.4. Organizator przewiduje przyznanie uczestnikom konkursu 20 nagród I stopnia w wysokości 100 zł oraz 4 nagród II stopnia w wysokości 56 zł.

4.5. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody określonej w punkcie 4.4 Regulaminu uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrodę pieniężną, laureaci konkursu otrzymają po potrąceniu kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%, który Spółka jako płatnik odprowadza do Urzędu Skarbowego.

4.6. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator.

4.7. Informacje o Zwycięzcach Konkursu zostaną przekazane bezpośrednio Uczestnikom, osobiście lub drogą mailową.

4.8. Nagroda zostanie przekazana gotówką za potwierdzeniem odbioru lub na podany numer konta bankowego.

§5. Dane Osobowe

5.1. Ochrona danych osobowych oraz klauzule informacyjne dla uczestników konkursu zamieszczone są na stronie https://embis.com.pl/ochrona-danych-osobowych/

5.2 Uczestnik konkursu oświadcza, iż przed wzięciem udziału w konkursie zapoznał się z powyższymi informacjami.

§ 6. Postępowanie Reklamacyjne

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora.

7.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

7.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.

7.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§7. Postanowienia Końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w Konkursie.

8.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie,
 w szczególności pocztę, firmy świadczące usługi kurierskie oraz podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

8.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2021 r.

8.6. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Konkursie na osobę trzecią.

8.7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

8.8 Niniejszy regulamin jest udostępniony na stronie organizatora www.embis.com.pl/konkursy.

8.9. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 

8.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.