Rekrutacja

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona.

Etapy procedury rekrutacyjnej:

  1. Zapoznanie się z  Regulaminem projektu   
  1. Aneks nr 1 z dnia 01.12.2012 roku do Regulaminu projektu.
  2. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są uzupełnić i  dostarczyć formularz zgłoszeniowy  oraz formularz zgłoszeniowy pracownika instytucji (dla każdego pracownika delegowanego do projektu)
  3. Powołana zostanie komisja rekrutacyjna, która oceni zgłoszone wnioski pod względem formalnym. W przypadku dużej liczby chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń (data wpłynięcia zgłoszenia)
  4. Tworzenie list uczestników i listy rezerwowej. Organizator projektu poinformuje o wynikach rekrutacji. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane i zobowiązane do podpisania umowy szkoleniowej oraz dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów:

 

Pracownicy przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którzy zostaną oddelegowani przez pracodawcę do uczestnictwa w szkoleniach, zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty (po kliknięciu na dokument jest możliwość jego pobrania):

 

Poniżej znajdują się WZORY WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH: